Általános vásárlási / szerződési feltételek

Az eladó

Resch Mária PhD Dr med et Dr jur egyéni vállalkozó (továbbiakban: Eladó).
cím: 9400. Sopron, Mátyás király utca 17. 1/6.
mobil: 30/351-3494
telefon: 99/780-199
e-mail: info@saffroncseppek.hu

A vevő, fogyasztó

a vételár megfizetésére és a termék átvételére köteles. (Ptk. 6:215§(1).)
Vevőnek minősülnek jelen esetben azok a személyek, akik a szakmájuk, önálló foglalkozásuk, vagy üzleti tevékenységük körében járnak el. Tehát pl. a boltok, patikák, vagy akár a terjesztők is.
.Fogyasztó pedig az a természetes személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el. (Ptk. 8:1§ (1) 3pont) Ekkor is csak abban az esetben, ha a vásárlás személyes (tehát saját magának, családjának, saját háztartására) szükségletek kielégítésére szolgál. Tehát pl. amikor valaki a honlapunkon tájékozódva a saját használatra (nem eladásra) vásárol.

A vásárlás (adás-vételi szerződés) tárgya

a megvásárolt termékek, amelyek lényeges tulajdonságai (pl. az ára is) az adott termék leírásánál olvasható, látható.

Vételár

a termék lényeges tulajdonságaként az adott terméknél található. Áraink bruttó értékek, amelyek az áfát is tartalmazzák. A vételáron felül a vevőt, vagy a fogyasztót terheli a szállítás, csomagküldés díja, postaköltség, illetve a fizetési móddal összefüggésben felmerült költség is.
A 45/2014 Kormány Rendelet 7§(1) bekezdése értelmében természetesen a vállalkozás az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat nem számít fel.

Vásárlás, szerződéskötés. Megrendelés.

A szerződéskötéskor, vagy az azt követően alkalmazott távollevők közötti kapcsolattartást, kommunikációt biztosító eszköz használatáért a vevőt, vagy a fogyasztót emelt díj nem terheli. (Az elektronikus hírközlési szolgáltató a hívásokért a szokásos díjat számítja fel. 45/2014. Korm. rendelet 6§)
Web – áruházunkban a vásárlás interneten keresztül történik. Mindenki vásárolhat, aki honlapunkat meglátogatja, regisztrál és érvényes megrendelést ad le.

• A regisztráció a “Regisztrációs adatlap” kitöltésével történik. Itt azon személyes adatok megadására van szükség, amelyek a későbbi kommunikációt, rendelést (számlázás, postázás) megkönnyítik, lehetővé teszik. A személyes adatok megadásával a Vevő önként hozzájárul ahhoz, hogy ezeket az adatokat célhoz kötötten, a szükséges mértékig titkosan kezeljük. Az adatkezeléssel kapcsolatban további információk az “Adatvédelmi nyilatkozat” menüpont alatt olvashatók. Sikeres kitöltés esetén regisztrációs számot kap.
A “Regisztrációs adatlap” téves, hibás kitöltéséből eredő károkért a Vevő / Fogyasztó viseli a felelősséget! Kérjük, hogy gondosan, pontosan nézzék át a leadott adatokat, hogy azok az Eladó teljesítéséhez megfelelők legyenek.
• Érvényes rendelést ez után a regisztrációs számával teheti a Vevő. Rendelésével kijelenti, hogy figyelmesen elolvasta, megértette és magára nézve kötelezően elfogadta a jelen “Általános vásárlási / szerződési feltételek” -et. Ismeri az internet lehetőségeit és korlátait, tudja annak használatát és elfogadja, hogy megrendelésekor az ebből eredő technikai hibák miatt az Eladó nem vállal felelősséget.
A rendelés a “Megrendelő lapon” történik. Ezt két féle módon töltheti ki a Vevő:
– az egyes termékek “kosárba dobásával” automatikusan felíródik a tétel a “Megrendelő lap”- ra, vagy
– közvetlenül a “Megrendelő lapot” tölti ki a termékek pontos megnevezésével, adataival.
Kérjük, hogy a “Megrendelő lap” figyelmes átolvasása után adja fel, illetve továbbítsa azt az interneten, mert csak az itt szereplő adatokat tudjuk figyelembe venni. A Vevő fizetését is az itt szereplő számadatok szerint kérjük.

Regisztrálás és megrendelés a fentiek figyelembe vételével és betartásával még egy módon lehetséges, a www.saffroncseppek.hu honlapon az “Elérhetőségek” között szereplő info@saffroncseppek.hu levélcímen. Természetesen itt is szükséges a számlázáshoz, postázáshoz a személyes adatok megadása, továbbá, hogy miből mennyit, mikorra szeretne vásárolni a Vevő. Ebben az esetben a honlap üzemeltetője fogja a regisztrációt és megrendelést a levelezésben szereplő adatok szerint rögzíteni az egységes adatkezelés érdekében. A regisztrációs számot visszaigazolja, a későbbiekben erre való hivatkozással tudja a Vevő a további megrendelését megtenni.
Tájékoztatjuk kedves Vevőinket, hogy mind a “Regisztrációs adatlap”, mind a “Megrendelő lap” nyomtatható, továbbá mindenki a saját regisztrációs számán a korábbi vásárlásait is nyomon követheti.

Vásárlási kedvezmények

bármely termékeink megrendelése esetén:
– 5 db azonos termék vásárlása esetén 5% kedvezmény,
– 10 db azonos termék vásárlása esetén 10% kedvezmény vagy plusz 1 termék.

Figyelem!

Ezen kedvezmények minden vásárlás esetén általánosságban, szokásosan fennállnak. Abban az esetben, ha cégünk rendkívüli kedvezményt szeretne vevőinek biztosítani, akkor az erről szóló részletes információkat vagy az “Aktualitások, hírek” menüpont alatt, vagy az adott terméknél olvashatják. Természetesen, ebben az esetben az általános, a szokásos kedvezményekre a vevő nem jogosult, a kedvezmények ugyanis nem halmozhatók és minden esetben az aktuális kedvezmény az elsődleges, s ha ilyen nincs, csak akkor élvezhetik a fenti általános kedvezményt.
A kedvezményekkel kapcsolatos bárminemű változást is ezeken a helyeken tüntetjük fel: az általános kedvezményekkel kapcsolatban itt a “Vásárlási feltételek” menüpontban, a rendkívüli kedvezményeket pedig az “Aktualitások, hírek” menüpontban fogják megtalálni.

Csomagküldés díja, postaköltség.

Csomagküldés a Magyar Posta Zrt. láncolatán keresztül történik. Az árakat mindenkor a www.posta.hu honlapon feltüntetettek szerint állapítjuk meg és számoljuk fel.

Szállítást

cégünk egyenlőre nem vállal, kizárólag egyedi esetekben, megbeszélés szerint.
Teljesítés. Fizetési módok.
A sikeres regisztráció és érvényes rendelés nélkül a szerződés nem jön létre. Ez az Eladóra nem ró kötelezettséget. Rendelni csak a képeken bemutatott és /vagy leírt termékeket lehet, minták kipróbálására nincs lehetőség.
A fizetésre a “Megrendelő lap” feladásával egyidejűleg kerülhet sor. Fizetési módok:

• a fizetési számlára való befizetés
• átutalás
• utánvét
• PayPal.

Számlaszám: K&H Bank: GIRO: 1040 4247 9177 3070 0192 0000
IBAN: HU 97 1040 4247 9177 3070 0192 0000
A terméket az összeg számlára érkezése után, illetve utánvét esetén a megrendelést követően 1 – 3 munkanapon belül postázzuk.
Mind az Eladót, mind a vásárlót (Vevő / Fogyasztó) akadályközlési kötelezettség terheli: kötelesek egymást értesíteni, ha valamely vállalt kötelezettség előre láthatóan akadályba ütközik, nem kell ha a másiknak e nélkül ismernie kell. (Ptk. 6:126§)

Szerződésszegés

bármely kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradása. Az alábbi jogorvoslati lehetőségek állhatnak rendelkezésre:

• A sérelmet szenvedett fél, mind az Eladó, mind a Vevő teljesítést követelhet.
• Az Eladónak visszatartási joga van a termék arányos része felett, amíg a Vevő nem teljesít, vagy más biztosítékot nem ad. Vagyis nem köteles az érvényes megrendelést teljesíteni, amíg azon pénzbeli tartozás áll fenn. (Ptk. 6:139§)
• Mind a Vevő, mind az Eladó elállhat a vásárlástól, ha a teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt. Ezt a jogát mindkét fél a info@saffroncseppek.hu e-mail címen keresztül gyakorolhatja “Elállási nyilatkozatot” téve, amelyben a Fogyasztó a nevét, címét és a regisztrációs számát, valamint a vásárlás időpontját és / vagy a termék(ek) átvételének időpontját adja meg.
“A Fogyasztó a szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. Ezt (az utoljára szolgáltatott) termék kézhezvételétől kell számítani. Ebben az esetben az Eladó köteles a Fogyasztó által kifizetett összeget az elállást követő 14 napon belül visszafizetni. A Fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az Eladó azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését, illetve visszatartási jogát is gyakorolhatja. ”
Mindez azt jelenti, hogy a terméket a vele együtt elküldött kiegészítőkkel (tájékoztató, használati utasítás) csak az eredeti csomagolásban, sérülésmentesen vesszük vissza. További feltétel, hogy az eredeti számla és amennyiben van, akkor a megfelelően kitöltött szállítólevél kíséretében adja fel, mert ezek hiányában, amennyiben a szállítás közben a termék sérül, elveszik, akkor a kárveszély viselése a Vevőt, vagyis Önt fogja terhelni. Visszaküldés költsége minden esetben a Vevőt terheli.
• Ha az Eladó az adás-vételi szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a termék nem áll a rendelkezésére, köteles erről a Fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni és a Fogyasztó által fizetett összeget legkésőbb 30 napon belül visszafizetni.

Kellékszavatosság, termékszavatosság

jogával élhet a Fogyasztó a Ptk. rendelkezései szerint. A Fogyasztó köteles az általa felfedezett hibát haladéktalanul, de nem később, mint két hónapon belül az Eladónak közölni. Jogvesztő határidő két év.

A háttér jogszabályok többek között: a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.)Kötelmi jog, különösen 6:82-85§§, 6:102-107§§, A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) számú Kormány rendelet,

Fel